Nákupní košík 0 položek - 0 Kč

Kontakt


Naše výhody


  • Spolehlivost
  • Snaha a ochota vždy vyjít vstříc
  • Rychlost

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy AQUANORD s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Faktura ke zboží bude odeslána elektronickou cestou, pokud ji potřebujete vytištěnou, prosíme o uveení této skutečnosti v poznámce objednávky.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy: AQUANORD s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Otevírací doba eshopu: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Dle zákona o GDPR (general Data Protection Regulation – Regulace (EU) 2016/679) (GDPR) zákon, který je platný od 25.května 2018) potřebujeme Váš výslovný souhlas ke zpracovávání Vašich osobních dat, která o Vás uchováváme v naší databázi.

GDPR Souhlas (viz definice článek 4 odst. 1 bod 11 obecného nařízení) je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen.”

Vytvoření a odeslání objednávky na našem e-shopu považujeme za Váš dobrovolný souhlas a zavazujeme se k tomu, že Vaše osobní údaje nebudou zneužity ani poskytnuty dalším osobám bez Vašeho vědomí.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je zpracovatelem a správcem osobních údajů uživatelů a to dle nařízení Evropského parlamentu a EU v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji dle právních předpisů a v souladu s „GDPR“.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, avšak pouze v souladu s „GDPR“. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webové aplikace ke zlepšování svých služeb.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednat zboží si můžete jednoduše pomocí nákupního košíku, po telefonu, e-mailu, písemně nebo osobně na adrese naší provozovny. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalogu, prospektu a jiných materiálech jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a kontaktem na servisního technika. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.  K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

JAKOST A PROVEDENÍ ZBOŽÍ 

Dodavatel, není-li dohodnuto jinak, dodává zboží v jakosti a provedení odpovídající účelu, k němuž se zboží obvykle používá. Jakékoliv specifické požadavky na zboží je proto zákazník povinen sdělit do doby potvrzení objednávky-uzavření smlouvy.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávka je přijata do 24 hodin od Vašeho podání, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání Vás budeme taktéž informovat e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko potvrzující dokončení objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost čtrnáct dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Nejedná-li se o případ uvedený v těchto obchodních podmínkách, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (přílohou těchto obchodních podmínek), jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) platba v hotovosti v sídle firmy prodávajícího na adrese: AQUANORD s.r.o., Kaštanová 270/62, 620 00 Brno

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
c) bankovním převodem

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednané zboží Vám zašleme poštou. V případě, že zboží nebude vyhovovat parametrům, při kterých je ještě rozesíláno Českou poštou, využíváme služeb přepravní společnosti TopTrans. V případě využití služeb přepravní společnosti je dopravné a balné započítáno v ceně objednávky. Cena poštovného a balného je vázána na celkovou váhu objednaného zboží.

DODACÍ LHŮTA A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Dodací lhůta Vámi objednaného zboží je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebudeme mít skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat a zboží dodáme ihned, jakmile bude skladem. U každého výrobku je na výběr, zda zboží bude vyzvednuto osobně či zasláno Českou poštou nebo jinou přepravní společností. Tato skutečnost se odvíjí od váhy objednaného zboží.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VLASTNICKÉ PRÁVO 

Až do okamžiku úplného zaplacení ceny včetně DPH je objednané zboží ve vlastnictví dodavatele (tzv. výhrada vlastnictví dle § 2132 občanského zákoníku) a to i v případě, že bude začleněn do systému, který je majetkem zákazníka.

2. Zákazník je oprávněn zboží, jehož cena není plně zaplacena, zpracovat, upravit nebo spojit ho s jinými věcmi. Při zpracování, úpravě nebo spojení s jinými věcmi, které nejsou vlastnictvím dodavatele, se dodavatel stává, a to až do okamžiku úplného zaplacení ceny zboží, spoluvlastníkem nové věci ve výši podílu vyplývajícího z poměru hodnoty upraveného, zpracovaného nebo spojeného zboží k hodnotě nové věci.

Je-li zbboží, jehož cena nebyla zákazníkem dosud plně zaplacena, spojen s movitými nebo nemovitými věcmi, zákazník z důvodu zajištění zaplacení ceny je povinen neprodleně postoupit dodavateli všechny své pohledávky společně s jejich příslušenstvím a se všemi vedlejšími právy, které mu přísluší jako úhrada za toto spojení. Pro výši postoupených pohledávek platí odpovídajícím způsobem ustanovení bodu 2 věta druhá těchto podmínek.

Zákazník není oprávněn k žádnému jinému nakládání se zbožím, jehož cena není plně zaplacena, zejména ne k jeho zastavení apod. Dání zboží do zástavy nebo zajišťovací převedení vlastnictví ke zboží ve prospěch třetí osoby je bez souhlasu dodavatele vyloučeno.

Zákazník je povinen dodavateli neprodleně oznámit poškozování práv k předmětu plnění třetí osobou

Vyměněné díly se stávají bez dalšího vlastnictvím prodejce.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 

Zákazník je povinen zboží převzít a neprodleně zkontrolovat množství a druh zboží.

Zjistí-li zákazník nesoulad s dodacím listem, přepravním listem, předávacím protokolem, náložným listem nebo jiným obdobným dokumentem (dále jen 'dodacím listem'), popř. zjistí-li zjevné poškození obalu nebo samotného zboží, je povinen tuto skutečnost písemně uvést na dodacím listu a současně tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli nebo doručiteli zásilky.

Při zjištění rozdílu v množství, druhu nebo jakosti zboží či jeho zjevném poškození, je zákazník povinen podat dodavateli písemnou reklamaci do 2 pracovních dnů od jeho převzetí. Na pozdější reklamace nemá dodavatel povinnost brát zřetel s tím, že pokud nebude dohodnuto písemně jinak, později uplatněná reklamace dodavatele nezavazuje.

Zákazník se zavazuje, že zajistí převzetí zboží dle pokynů dodavatele, pokud budou takové pokyny dodavatelem vydány, a že nezmění ani neodstraní žádné štítky, nápisy ani žádná jiná označení, která na zboží umístil dodavatel nebo výrobce.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku!) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

Nepoužitým a nepoškozeným zboží se myslí takové, které bylo s ohledem na zboží prodávané v tomto e-shopu:

a) nevybaleno z originálního obalu (filtrační vložky)

b) nepoužito ve styku s vodou a jinou kapalinou (filtrační vložky, filtry mechanických nečisot, úpravny vody, ochranná chemie, regenerační a jiné soli)

c) nepoužita část zboží (ochranná chemie, regenerační a jiné soli)

ZÁRUKA

Dodavatel odpovídá za jakost zboží po dobu dvacetičtyř měsíců, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené ve smlouvě, platí ujednání uvedené ve smlouvě. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené v těchto obch. podmínkách a pokud nebude záruční doba upravena ve smlouvě, platí ujednání uvedené v těchto obch. podmínkách.

Záruční lhůta počne běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Dodavatel v rámci poskytnuté záruky ručí výhradně za odstranění vady, která činí předmět plnění neupotřebitelným nebo jeho použitelnost je v důsledku výskytu vady velmi značně omezená a která vznikla v důsledku vady použitého materiálu nebo chybou výroby.

K odstranění vady, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak, je dodavatel oprávněn určit osobu, která bude pro zákazníka záruční opravy zboží výhradně provádět /dále jen 'poskytovatel záručního servisu'/. Zákazník je povinen určeného poskytovatele záručního servisu akceptovat.

Dodavatel nese náklady na záruční opravy, jakož náklady i na náhradní díly dodávané v záruční době ze svého. Náklady na cestovné a ztrátu času techniků dodavatele spojených se záruční opravou nese zákazník, a to ve výši dle ceníku dodavatele, se kterým bude seznáme. Na vyměněný náhradní díl poskytuje dodavatel smluvní záruku v délce 12 měsíců od jeho převzetí zákazníkem.

Dodavatel je před poskytnutím záruční opravy oprávněn sám nebo prostřednictvím zmocněného poskytovatele záručního servisu prověřit nárok zákazníka na provedení záruční opravy a případně odmítnout záruční opravu u zboží, které je znehodnoceno, pozměněno, nebo poškozeno zásahem ze strany zákazníka, jeho pracovníků nebo třetích osob.

Výše uvedená záruka se nevztahuje:

a) na zboží, které bylo po jeho převzetí zákazníkem zpracováno, upraveno nebo neoddělitelně spojeno s jinou věcí

b) na vady vzniklé v důsledku tzv. vnější příčiny nebo vzniklé opravou provedenou jinou osobou, než poskytovatelem záručního servisu

c) na vady vzniklé v souvislosti s jeho užitím v rozporu s dodanou dokumentací, ČSN a běžnými zvyklostmi užívání, a na vady vzniklé umístěním předmětu plnění v nevyhovujících podmínkách,

d) na vady vzniklé nesprávnou údržbou, nadměrnou zátěží a přetížením, chybnou montáží zákazníkem nebo třetí osobou, neodbornou opravou, neodborným zásahem, přirozeným opotřebením, nevhodným nebo nedbalým zacházením, působením elektrických, chemických nebo jiných mechanických vlivů, použitím jiného neoriginálního náhradního dílu nebo vzniklých v důsledku jiného vlivu, který není dodavatelem ovlivnitelný.

e) na vady vzniklé z důvodu, že zboží bylo instalováno do zařízení, které není na současné úrovni odpovídajících technických úprav, nebo na vady vzniklé z důvodu, že na zboží byly provedeny jiné úpravy než takové, které pro něj stanoví výrobce, dodavatel či poskytovatel záručního servisu,

f) nesprávným skladováním.

Vyměněná vadná část pzboží /vadný díl, součástka/ v době záruční doby se stává vlastnictvím dodavatele.

Zákazník je povinen poskytnout dodavateli, resp. poskytovateli záručního servisu, potřebný čas a místo pro provedení opravy /odstranění/ vady, jakož i případně potřebný čas pro dodávku a montáž náhradního dílu.

Zákazník má z titulu neodstranění vady nebo nedodání náhradního dílu a nebo z titulu nepřiměřeného prodlení s odstraněním vady nebo dodáním náhradního dílu právo na slevu z kupní ceny. Přitom o nepřiměřené prodlení se jedná pouze v případě, pokud oprava nebo dodávka náhradního dílu nebyla provedena ani po upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty nebo se definitivně minula účinkem. 

Jiná práva, než práva uvedená ve smlouvě nebo v těchto obch. podmínkách, zákazníkovi z titulu přijaté záruky nevznikají.

REKLAMACE

Projev vady zboží je zákazník povinen dodavateli nahlásit neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů po jeho zjištění.

Zákazník je povinen učinit hlášení projevu vady telefonicky, faxem nebo v elektronické podobě na emailovou adresu dodavatele, a neodkladně, nejpozději však do tří pracovních dnů, ho potvrdit doporučeným dopisem.

Oznámení projevu vady jiným způsobem, než je uvedeno v bodě 2 obch. podmínek, není považováno za reklamaci, a proto se na ně nevztahují ustanovení uvedené v článku Záruka těchto obch. podmínek.

Při hlášení projevu vady je zákazník povinen uvést:

a) řádné označení zákazníka, místo, kde se vadné zbož nachází,

b) jméno pracovníka zákazníka, který nahlašuje vadu a který je současně oprávněn vadu nahlásit, a telefonický kontakt na něj,

c) v písemném potvrzení datum a hodinu nahlášení vady,

d) identifikaci zboží, na kterém se vada vyskytuje, a to včetně dodacího listu (předávacího protokolu nebo jiného obdobného dokumentu),

e) popis vady a okolností, za kterých se vada projevuje,

f) termín, kdy je možné provést prohlídku nebo opravu.

Při řešení vady je postupováno dle standardních servisních podmínek dodavatele nebo poskytovatele záručního servisu, pokud není sjednáno jinak, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Zjistí-li dodavatel nebo poskytovatel záručního servisu, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje smluvní záruka, nese zákazník veškeré výlohy a náklady spojené s reklamací vady ze svého, a to ve výši platných sazeb dodavatele, resp. poskytovatele záručního servisu.

Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Při reklamaci drobného zboží je možnost zaslání tohoto zboží na adresu provozovny dodavatele poštou, nikoliv na dobírku, s přesným označením typu zboží, datem koupě a dalšími náležitostmi, stejně jako popisem vady. 

AQUANORD s.r.o.
Mišákova 326/15
779 00 Olomouc
Provozovna Brno: Kaštanová 270/62, 620 00 Brno
IČO: 29451825            DIČ: CZ29451825
 
www.aquanord-cz.cz     www.aquanord-eshop.cz
jednatel@aquanord-cz.cz    +420720488287
manager@aquanord-cz.cz  +420601386608
technik@aquanord-cz.cz     +420601386611 

 

DORUČOVÁNÍ

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V  případě technického výpadku systému nebo zásahu vyšší moci nenese provozovatel odpovědnost za nedodržení provozní doby.

ZASLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování: 

AQUANORD s.r.o.
Mišákova 326/15
779 00 Olomouc
Provozovna Brno: Kaštanová 270/62, 620 00 Brno

 

adresa elektronické pošty: manager@aquanord-cz.cz

 

V: Olomouci, dne: 21. 2. 2021